ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA
A
R E T R I E V E R    K L U B   C Z
pořádají

KLUBOVOU   VÝSTAVU  RETRIEVERŮ

 se zadáváním titulů
CAJC, CAC, res. CAC, BOB a BIS a Klubový vítěz 
v sobotu  11. září  2004
v areálu Kynologického klubu ZETOR
Brno – Líšeň – Pod Klajdovkou
Trnkova 105

1. uzávěrka přihlášek:  2.8.2004     2.uzávěrka přihlášek: 11.8.2004

 

Přihlášky zasílejte na adresu:  Michaela Dočekalová
Nová 1268
664 34    K u ř i m
Tel/fax: 541 263 676, mobil: 608 404 091, e-mail:docekalova @volny.cz
( tel. od 09.00 – 12.00 hod   a    od 17.00 – 20.00 hod.)
PROGRAM:  08.00  -  09.30  přejímka psů na výstavišti
09.45  -  10.00  slavnostní zahájení výstavy
10.00  -  14.30  posuzování v kruzích
14.30  -  15.30   soutěže
15.30 vyhodnocení výstavy a předání cen

 

VÝSTAVNÍ VÝBOR:
Ředitel výstavy:  Malíková Lenka Členové:  Protivánková Barbara
Jednatel: ing.Zichová Jaroslava Dočekalová Michaela 
Ekonom: ing. Götzová Dagmar  Lahodová Gabriela
Čečrdlová Alena Doktor Milan

 

ROZHODČÍ:  Mrs.  Polańczyk Boguslawa, Polsko GR, CCR, NSDTR
Mrs.  Janet Barrow, Anglie GR
Mrs. Anja Verbeek, Holandsko LR
Mr.   Michiels Rony, Belgie LR 
Mrs.  Čečrdlová Alena, CZ  FCR, CHBR

Posuzuje se podle platného výstavního řádu a standardů FCI. Výstavní výbor si vyhrazuje právo změny rozhodčích v případě nepředvídaných okolností.

TŘÍDY:
třída baby   3 – 6 měsíců
třída dorostu 6 – 9 měsíců
třída mladých  9 – 18 měsíců  (CAJC)
mezitřída  15 – 24 měsíců (CAC)
třída otevřená  od 15 měsíců    (CAC)
třída pracovní    od 15 měsíců    (CAC)  + certifikát
třída mimo konkurenci    bez nároku na kvalifikaci a pořadí 
třída vítězů  od 15 měsíců    (CAC) + doklad o přísl.titulu
třída veteránů od 8 let 

Ve  všech třídách se stanoví pořadí prvních 4 psů nebo fen oceněných známkou výborná nebo velmi dobrá, resp. velmi nadějná nebo nadějná.

Posuzuje se podle platného výstavního řádu a standardu FCI.

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa jeden den před konáním výstavy. Ostatní podmínky musí být splněny ke dni podání přihlášky.

Pro zařazení psa do třídy pracovní je nutné přiložit k přihlášce certifikát o vykonané zkoušce ( vydává ČMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1) a pro zařazení do třídy vítězů doklad o přiznaném titulu. Nebude-li přihláška doložena těmito doklady, je pořadatel povinen zařadit psa do věkově příslušné třídy (mladých,mezitř., otevřené). Dále je k přihlášce nutno přiložit fotokopii průkazu původu psa.

 Klasifikace:

a) třída baby a dorostu velmi nadějný -stužka žlutá
  nadějný  -stužka bílá
b) třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů a veteránů CAJC, CAC  -trikolora
  výborný  -stužka modrá
  velmi dobrý -stužka červená
  dobrý -stužka zelená
  dostatečný  -stužka fialová
  neoceněn -bez  stužky
  vyloučen z posuzování  -bez stužky

OCENĚNÍ

Majitel každého vystavovaného psa obdrží posudek, stužku a diplom. Ceny obdrží jedinci v pořadí 1 – 4 a jedinci jimž byly zadány CAJC,CAC,BOB,BIS, Klubový vítěz mladých, Klubový vítěz, Baby BIS, Puppy BIS, Junior BIS, Nejlepší veterán a soutěží Nejhezčí pár psů a Nejlepší chovatelská skupina.

 

TITULY

Udělované tituly : CAJC, CAC, res CAC, Vítěz plemene ( BOB) ,Klubový vítěz mladých 2004 a Klubový vítěz 2004. O udělení titulů rozhodují rozhodčí, tituly nejsou nárokové a mohou být uděleny v jednotlivých třídách nejlepším jedincům bez ohledu na počet předvedených psů.

SOUTĚŽE

Do soutěže je možné se přihlásit buď na přihlášce nebo během výstavy do 12.00 hod.
Nejhezčí pár psů                                          - pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě                                                                                                         posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.
 
Nejlepší chovatelská skupina                       - nejméně tři jedinci stejného plemene pocházející
                                                                    z jedné chovatelské stanice a z různých spojení
                                                                    ( minimálně od dvou různých otců nebo matek)         
                                                                    a byli na výstavě posouzeni. Psi nemusí být v majetku
                                                                    chovatele.

PROTEST

Protest proti rozhodnutí rozhodčího ( ocenění, zadání pořadí, titulů) není přípustný.

Protest z formálních důvodů ( porušení výstavního řádu) je přípustný. Protest musí být podán písemně  současně se složením jistiny 500,-Kč. Protest musí být podán v průběhu výstavy a může být podán kýmkoliv.Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává.

 VÝSTAVNÍ POPLATKY

  pro členy RK CZ pro nečleny RK CZ
-uzávěrka    2.8..04 11.8.04  2.8..04  11.8.04
  I.termín II.termín I.termín II. termín
za prvního psa včetně katalogu 500,- Kč 600,-Kč  600,- Kč 700,- Kč
za dalšího psa bez katalogu 400,- Kč  500,- Kč 500,- Kč 600,- Kč
třídy štěňat a dorostu 100,- Kč 150,-Kč 150,- Kč 200,- Kč
třída mimo konkurenci 100,-Kč  150,- Kč 150,- Kč   200,- Kč
veteráni  zdarma  zdarma  zdarma  zdarma 
soutěže  100,- Kč  200,- Kč 200,- Kč  250,- Kč
Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce  rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zasílanou přihláškou.
Vstupné na výstavu: pro veřejnost 40,-Kč
Volný vstup na výstavu mají dvě osoby doprovázející psa nebo fenu, řádně na výstavu přihlášené, handicapovaní občané a děti do 6 let.
 
Psi musí být přihlášeni prostřednictvím přihlášky. Výstavní poplatek je nutno uhradit složenkou nebo bankovním převodem s uvedením variabilního a specifického symbolu.

Platby zasílejte na pošt.poukázce typu C na adresu:

Michaela Dočekalová, Nová 1268, 664 34 Kuřim

Doklad o zaplacení ( kopii) přilepte na dané místo zadní strany přihlášky. Bez tohoto dokladu nebude přihláška přijata.Poplatek se vrací jen v případě, že přihláška byla odmítnuta. Zahraniční vystavovatelé mohou uhradit poplatek v hotovosti při prezentaci v den výstavy. V tomto případě platí cena II.uzávěrky.

V případě, že se výstava nekoná z objektivních příčin ( veterinární opatření, živelná pohroma apod.) budou poplatky využity k úhradě nákladů spojených s výstavou.
 Veterinární podmínky
-        vystavovatel se při přejímce psů prokáže veterinárním osvědčením z místa bydliště  o zdravotním stavu psa ne   starším 3 dnů, které vystaví veterinární lékař ( neplatí pro psy pocházející z okresu Brno)
-        psi musí mít platné očkování proti vzteklině, psince, inf. hepatitidě , leptospiroze  v době ne kratší 30 dnů a ne starší 1 roku.
 
Všeobecná ustanovení
-        na výstavě se posuzuje dle platného výstavního řádu ČMKU. Výstavy se mohou zúčastnit psi a feny, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách členských zemí FCI a dosáhli jeden den před výstavou  stáří požadovaného pro zařazení do příslušné třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v české plemenné knize, ale na přihlášce nutno uvést i původní zkratku plem. knihy a číslo zápisu země, ze které pes pochází
-        z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa.
-        vystavovatel je povinen dodržet výstavní dobu a odpovídá za škodu způsobenou jeho psem. Volné pobíhání psů po výstavišti je v zájmu bezpečnosti zakázáno. Retriever klub – CZ a výstavní výbor  nepřijímají záruky za případné uhynutí, onemocnění nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem během výstavy
-        Psi, kterým nelze prohlédnout v kruhu zuby, nebudou posouzeni a majiteli nebude vrácen výstavní poplatek. Rovněž psi agresivní budou z výstavy vyloučeni.
-        Chybné zařazení vystavovaného jedince do kruhu nebo třídy musí vyřešit vystavovatel výhradně s výstavním výborem ve výstavní kanceláři do zahájení posuzování v kruhu. Přijetí přihlášky bude písemně potvrzeno.Výstavní výbor může odmítnout přijetí přihlášky bez udání důvodu a vrátit poplatek. Pokud vystavovatel na výstavu přihlašuje více psů, je nutno pro každého psa vyplnit samostatnou přihlášku.
 

Doklady nezbytné pro účast na výstavě

a)               originál průkazu původu

b)               veterinární osvědčení a platný očkovací průkaz

c)               potvrzení o přijetí psa na výstavu (vstupní list obdrží každý vystavovatel asi 7 dní před konáním výstavy).

 Inzerce v katalogu

Cena inzerátu :                  pro jednotlivce 1 strana A5 ČB....500,-Kč                  ½ strany A5 ČB....250,-Kč

                                          pro firmy                    1 strana A5 ČB....1.000,-Kč                  ½ strany A5 ČB....500,-Kč

Inzeráty je nutno podat nejpozději do dne uzávěrky na adresu uvedenou na první straně.

 Sponzorství

Pokud chcete na výstavu přispět sponzorským darem, prosíme, abyste jeho formu projednali s ing. Zichovou Jaroslavou Zahořany 38, 254 01 Jílové u Prahy, tel: 732 709 117.

 

přihláška