Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů  


Svod loveckých psů - Ověření vlohových vlastností retrieverů - OVVR

Organizační řád

Obsah

1. Smysl pořádání svodu loveckých psů - OVVR
2. Podmínky pořádání svodu loveckých psů - OVVR
3. Přijímání a evidence přihlášek
4. Organizace svodu loveckých psů - OVVR
5. Podmínky účasti na svodu loveckých psů - OVVR
6. Zpracování výsledků 
7. Vyúčtování svodu loveckých psů - OVVR

Smysl pořádání svodu loveckých psů - OVVR

Smyslem pořádání svodu loveckých psů - OVVR je, na základě předvedených výkonů posoudit, zda jedinec na těchto OVVR předvedený je povahově a pracovně typickým představitelem daného plemene retrievera. Klade se zvláště důraz na vrozené vlastnosti retrievera, jako je kontakt s vůdcem, radost s jakou pes pracovní činnost vykonává a přinášení.


Podmínky pořádání svodu loveckých psů - OVVR

Svod loveckých psů - Ověření vrozených vlastností retrieverů (dále jen OVVR) může pořádat kterýkoliv člen Klubu chovatelů loveckých slídičů, kterému bylo v den podání žádosti o pořádání OVVR nejméně 21 let a který byl řádně proškolen vedením sekce. Toto školení provádí vedení sekce retrieverů a jeho termín bude vždy zájemcům o pořádání OVVR v časovém předstihu sdělen. Žádost o pořádání s termínem konání OVVR musí být vedoucímu sekce dodána nejdéle do 30.11. Vedení sekce si vyhrazuje právo nabídku na pořádání OVVR neakceptovat a to především z důvodu případného velkého počtu těchto svodů a k jejich plošnému rozložení v rámci České republiky nebo z důvodu nezpůsobilých podmínek k pořádání OVVR. Pokud nebude zájemce o pořádání OVVR proškolen, nemůže být uznán  jako garant a tudíž se bude považovat za nezpůsobilého k pořádání  OVVR.


Přijímání a evidence přihlášek

Přihlášky pro účast na OVVR se zasílají společně se zaplacením stanoveného poplatku za startovné na adresu garanta OVVR. Výše poplatku za startovné je určena vedením sekce při školení garantů OVVR. Startovné je po zaplacení garantovi OVVR nevratné.  Platba je poukazována na adresu garanta složenkou typu „C“. Garant je povinen veškeré přihlášky a platby za startovné řádně evidovat. Z tohoto důvodu má ve smyslu platných právních norem podepsanou hmotnou odpovědnost. Garant je povinen neprodleně po přijetí přihlášky zaslat zájemci o účast na OVVR propozice (příloha směrnice č.3) a řád OVVR (viz příloha směrnice č.2). Termín uzávěrky příjmu přihlášek je stanoven na základě návrhu garanta, obvykle však jeden týden před konáním OVVR. Garant je povinen nepřijmout přihlášku:

1. v případě, že přihlášený jedinec nedosáhne v době konání OVVR minimálně věku 6 měsíců
2. v případě, že přihlášený jedinec nemá platné ČLP a není tudíž evidován Plemennou knihou ČMKJ (u českých státních příslušníků), nebo není zapsán v plemenných knihách států FCI (u cizích státních příslušníků)
3. v případě, že součástí přihlášky není kopie Průkazu původu hlášeného jedince

Organizace svodu loveckých psů - OVVR

Garant OVVR se zavazuje zajistit vhodné podmínky pro pořádání OVVR a je zodpovědný za jejich hladký průběh.
Rozhodčího deleguje vedení sekce na návrh garanta. Vedení sekce si vyhrazuje právo nedelegovat navrhovaného rozhodčího pro posuzování bez udání důvodů. Při delegování musí vedení sekce přihlédnout k nákladům spojených s cestovní náhradou za dopravu rozhodčího na místo konání OVVR.
Navrhovaný rozhodčí musí být  zaregistrován jako rozhodčí při ČMMJ. 
Garant je povinen před započetím OVVR proškolit, v souladu se školením, které pořádá sekce retrieverů pro garanty OVVR, rozhodčí posuzující OVVR. Rozhodčí je povinen dbát organizačních pokynů garanta. Garant nezasahuje do průběhu posuzování OVVR.
Pořadí disciplín je určeno řádem OVVR a nelze je měnit.
Maximální počet posuzovaných jedinců pro skupinu je při OVVR 15.
Skupinu posuzuje vždy pouze jeden rozhodčí.

Podmínky účasti na svodu loveckých psů - OVVR
 
OVVR se může účastnit jedinec, který v den konání dovršil věku 6 měsíců.
OVVR se může účastnit vůdce, který v den konání dovršil 15 let.
Veterinární podmínky jsou stanoveny v propozicích (příloha č. 3).
V případě, že přihlášený účastník, nebo jeho pes nebude splňovat podmínky stanovené Organizačním řádem OVVR a propozicemi  (příloha č.3), nemůže být připuštěn ke složení OVVR.

 
Zpracování výsledků OVVR
 
Garant je povinen před započetím OVVR předat hlavnímu rozhodčímu veškeré tiskopisy potřebné ke zpracováním výsledků.
Jedná se o tyto tiskopisy:
1. tabulka s uvedením základních údajů o předváděném psovi, jeho vůdci místě a datumu konání atd. (příloha č.5)
2. zápis o průběhu OVVR s uvedením kompletního seznamu účastníků svodu (příloha č.4)
Tabulka OVVR se vyhotovuje u každého přihlášeného jedince ve dvojím vyhotovení. Obě vyhotovení musí být opatřeny originálem podpisů. Rozhodčí podepisují tabulky OVVR pouze těch psů, které fyzicky posuzovali.
Jedno vyhotovení dostává vůdce a druhé zašle garant vedoucímu sekce.
Zápis o průběhu OVVR se vyhotovuje ve třech vyhotoveních. Všechny tři vyhotovení musí být opatřeny originálem podpisů.
Jedno vyhotovení zasílá spolu s tabulkami OVVR garant vedoucímu sekce, druhé je součástí vyúčtování OVVR a třetí vyhotovení zůstává hlavnímu rozhodčímu.
Pokud se některý z účastníků před OVVR omluvil a nedostavil se, nezasílá garant vedoucímu sekce prázdnou tabulku OVVR, ale musí uvést jméno psa a vůdce na zápis o průběhu OVVR, jehož součástí je i seznam účastníků.

 
Vyúčtování svodu loveckých psů - OVVR
 
Garant je povinen zajistit vyúčtování OVVR a to nejdéle do jednoho týdne od pořádání akce. Vyúčtování bude provedeno na formuláři, který je součástí této směrnice, jako příloha č.6. Do tohoto formuláře není možné vpisovat jiné nákladové položky, než jsou položky na něm uvedené.  Součástí tohoto vyúčtování musí být i originály všech účetních dokladů souvisejících s OVVR. Vyúčtování bude zasláno na adresu vedoucího sekce, popřípadě jím určené osoby nejdéle do jednoho týdne od konání OVVR. Výše startovného, odměny rozhodčích a výše cestovních náhrad bude stanovena klubem a sdělena garantům při jejich proškolení. Startovné je po zaplacení garantovi OVVR nevratné.
Ekonomický výsledek pořádaných OVVR musí být na stránce příjmové a výdajové minimálně vyrovnaný. Pořádané OVVR nesmí být nikdy ztrátové. Garant má nárok pouze na náhradu veškerých výdajů, spojených s organizací OVVR. Garant se zavazuje uhradit ze startovného pouze náklady spojené s vlastní organizací OVVR. Ze startovného není možné hradit náklady spojené s koupí cen pro účastníky OVVR. Takové náklady hradí garant pouze z prostředků získaných nad rámec startovného, například sponzorským darem, nebo ze svého.

 
Seznam příloh:
1. tiskopis přihláška na svod loveckých psů - OVVR
2. Řád OVVR
3. tiskopis propozice na OVVR
4. tiskopis zápis o průběhu OVVR
5. tiskopis tabulka OVVR
6. tiskopis vyúčtování OVVR
7. žádost o povolení OVVR Státní veterinární správou
8. žádost o povolení svodu na příslušný MÚ
9. dohoda o provedení práce a CP - 1. str. a 2. str.
10. ekonomika a povinnosti garanta OVVR
 

[úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]